Ana Sayfa Çevre Mücadelesi Dokap Başkanı Yüce 'Durmak yok yeşil Yola devam'.

Dokap Başkanı Yüce 'Durmak yok yeşil Yola devam'.

DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE,Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Kapsamın'da hazırlanan YEŞİL PROJESİ ile ilgili sonuç bildirgesini açıkladı.YEŞİL YOL ile ilgili tüm bilgiler ve Sonuç bildirgesinin tam metni.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2015 Cuma 22:20
Dokap Başkanı Yüce 'Durmak yok yeşil Yola devam'.

DOKAP Başkanlığında Yeşil Yol projesinin uygulayıcılarının da katılımıyla Yeşil Yol Projesini kapsayan Doğu Karadeniz Turizm Master  Planını gözden geçirmek üzere düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi açıklandı.

 Tartışmalı ‘Yeşil Yol’ projesini kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planında gelinen noktanın gözden geçirilmesi için projenin uygulayıcıları Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi açıklandı. 
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi DOKAP Başkanı Ekrem Yüce tarafından okundu. Sonuç bildirgesinde projenin devamında çevresel hassasiyetlere daha fazla önem verileceğine vurgu yapıldı. Yüce sonuç bildirgesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Yeşil Yol Projesinin uygulama amacı bölge insanımızın gelir düzeyini ve yaşam standardını yükseltmek ve refahını artırmaktır. Yeşil Yol özelde Karadeniz insanına hizmet ederken genelde ise Karadeniz Bölgesi'nin dünyayı hayran bırakan yeşiline, tüm dünya insanlarının ulaşmasını kolaylaştıracak önemli bir projedir. Bu proje Karadeniz Bölgesi'nin 8 ilinin geleceğine olumlu damga vurarak bölgenin makus talihinin yenilmesine katkı sağlayacak çok önemli bir fırsattır. Bu proje Doğu Karadeniz’in bir vizyon projesidir. Bu proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu doğal zenginlik kaynakları değerlendirilecek. Bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacak. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik düzeyi farklılıkları giderilecek. Bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri korunacak. Göçün engellenmesi sağlanacak. Ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunacak. Turizm merkezlerinde doğaya saygılı sosyal yaşam alanlarının oluşmasına ve ekonomik büyüklüğün artmasına katkı sağlayacak, bölgeye gelecek olan turist sayısı yaklaşık 1 milyon 275 bine çıkarılacak ve bölgemizde yaklaşık 75 bin kişilik ek istihdam oluşturulacak. Bölgemizde konaklama kapasitesi yaklaşık 90 bine çıkarılacak. Bölgemizde konaklanan gün sayısı yaklaşık 8 milyona çıkarılacak. Bölgenin ekonomik kalkınmasında ilk aşamada yaklaşık 3 kat büyümeye, ikinci aşamada ise yaklaşık 5 kat büyümeye imkan sağlayacak. Bölgenin doğal güzellikleri hem korunacak hem de kontrollü ve disiplinli bir şekilde kullanılacak. İsviçre’de, Avusturya’da, İtalya’da, Alpler'de arananlar, Doğu Karadeniz’de bulunabilir hale getirilecek. Yeşil Yol Projesi sahil yoluna alternatif bir yol aksı değildir. Bu yol yük ve ulaşım yolu hiç değildir. Bu yol yeni açılan bir yol değil, mevcut yollardan hareketle turizm amaçlı belirlenen bir güzergahtır ve bu yolda bakım onarım ve iyileştirilmesi işlemleri yapılmaktadır. Çok mecbur kalınmadıkça ham yol uygulamaları tercih edilmemektedir. 2 bin 600 kilometrelik ana 4 aks üzerinde turizm merkezlerini birleştiren bu koridorda zorunlu hal görülmedikçe ham yol yapımı tercih edilmemektedir. Sonuç olarak yeşil yolun yapımında uygulanan ana temel kurallar şunlardır.

1-Yol Yapımında doğayı tahrip etmeyen iş makinelerinin seçilmesi yani dozer yerine ekskavatör kullanılması .

2-Yol yapılırken çıkan malzemenin seyyar konkasörlerle kırılıp tekrar aynı yolda kullanılması veya uygun depo alanlarına taşınması.

3-Yolun doğaya zarar vermeyecek güzergahta yapılması ve yolun fiziki güvenliğinin oluşturulması

4- Üst kotlarda yol kaplamasında doğaya uyumlu malzemenin seçilmesi.

5- Güzergah boyunca dere geçişlerinde suyu kirleten ve doğal yapısını bozan moloz, cüruf ve çöplerin dere yataklarına ve doğaya kontrolsüz bırakılmaması.

6-Gerekli sanat yapılarının doğa ile uyumlu ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılması" denildi.

 

 DOKAP Başkanı Ekrem Yüce tarafından Yeşil Yol çalışmaları ile ilgili açıklanan sonuç bildirgesinin tam metni...

 

DOKAP 

 

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GEREKÇESİ,

 

DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI VE YEŞİLYOL

 

GENEL BİLGİLERİ RAPORU

 

18.07.2015

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

  1.Bölüm: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Kuruluşu veGörevleri

 

 2. Bölüm: Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ve “Yeşil Yol”Bilgileri

 

 3. Bölüm: DOKAP Bölgesi Turizm Merkezleri (TM) Ve Kültür TurizmKoruma Gelişim Bölgeleri(KTKGB)

 

4. Bölüm: Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Çerçevesinde YeşilYol Projesinin Diğer Sektörler İle Etkileşimi ve Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etki Analizi

 

 1.BÖLÜM

  

DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

  

1.1. Genel Bilgi

 

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğukaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini  ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi,ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu amaçla Doğu Karadeniz Projesi uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin  uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyleprojenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur. 

 

DOKAP BKİ aktif çalışmalarına 13.03.2012 tarihinde DOKAP Başkanının atanması ile başlamıştır. Sekiz ili kapsayan (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon) ve 48.256 km2'lik bir alana sahip olan DOKAP Bölgesinde yaşayan yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan kullanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak ve bölge insanının sosyo-ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla kurulan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görevleri,

  

• Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,

 

• Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,

  

•Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı’na göndererek mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi      destek programları tasarlamak ve uygulamak,

 

  •Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,

 

•İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,

 

•Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,

 

 •Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma,etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

 

•Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek  programları tasarlamak ve uygulamak,

 

  •Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, olarakbelirlenmiştir.

  

1.2. DOKAP Eylem Planı Çalışmaları

 

Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. 2014-2018 yılları arasını kapsayacak olan DOKAPEylem Planının hazırlık sürecinde; insan odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde DOKAP Bölgesi için yapılmış tümçalışmalar dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin DOKAP Eylem Planı’nda yer alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel Kalkınmanın yerel ayağını oluşturan dinamikler ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim ayağını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında dinamik ve etkin bir süreç tasarlamaktır. DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıkarılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrultusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedefve strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık genel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci ayağını il toplantıları, ikinci ayağını bölgeden yüksek katılımın sağlandığı sektörçalıştayları, üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen sonuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatlarıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP Eylem Planı gerçekleştirilen son   revizyonların   akabinde,   30.12.2014   tarihinde   Bölgesel   Gelişme     Yüksek Kurulu’nda onaylanmış ve 14.02.2015 tarihinde Başbakan Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından Ordu ilinde kamuoyuna açıklamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

 

2014-2018 yılları arasında 8 ilde uygulanması hedeflenen DOKAP  Eylem Planıkapsamında:

  

 • Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik
 • EkonomikKalkınma
 • Altyapı ve KentselGelişme
 • Sosyal Gelişme
 • Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

  olmak üzere 5 ana eksen, 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt eylem tasarlanmıştır. DOKAP Eylem Planı’nın bütçesi yaklaşık 10 milyar 369 milyonTL’dir. (DOKAP Eylem Planı kapsamında 37 farklı kurum ve kuruluş sorumlu kuruluş olarak tayin edilmiştir.)

 Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ana Ekseni altında; Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik alt eksenleri,

Altyapı ve Kentsel Gelişme Ana Ekseni altında; Ulaştırma ve Bilgi İletişim, Tarımsal ve Kırsal Altyapı, Enerji ile KentselGelişme alt eksenleri,

Ekonomik Kalkınma Ana Ekseni altında; Tarım, Sanayi, Girişimcilik ve AR- Ge ile Madencilik alt eksenleri, 

Sosyal Gelişme Ana Eksenialtında; Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Destekler ile Kültür ve Spor alt eksenleri,

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ana Ekseni altında; Taşra Teşkilatları, Yerel Yönetimler, DOKAP BKİ ve Kalkınma Ajansları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Genel başlıkları altında alt eksenler tasarlanmıştır.

 DOKAP Eylem Planı dahilinde; Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol yapım çalışmalarından Turizm merkezlerinin imar planlamaları yapılmasına; Biyokaçakçılıkla etkin mücadeleden Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi  ve azaltılması projelerinin uygulanmasına; Sertifikalı tohum ve fidan üretimlerinin desteklenmesinden, Çay ve fındığın ürün kalitesinin artırılmasına; Arıcılığın desteklenmesinden, Tıbbi aromatik bitkilerin envanterlerinin çıkarılmasına; Bölge ihracatının artırılması için özel nitelikli programların uygulanmasından, Sınır ötesi işbirliğinin yapılmasına; Yatırım Adası Projesinin geliştirilmesinden, Bölge tersanelerinin desteklenmesine; Bölgede bulunan limanların etkin kullanım stratejilerinin geliştirilmesinden, İnsan ve yük taşımacılığı için modern teleferik sistemlerinin kurulmasına; Büyük su işlerinin hızlandırılarak sulama altyapısının geliştirilmesinden, KÖYDES Projeleri kapsamında kırsal altyapı sorunlarının giderilmesine; Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesinden, Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesine; Şehirlerdeki rekreasyon alanlarının artırılmasından, Entegre Katı Atık Yönetimi projelerinintamamlanmasına; Okulların altyapı eksikliklerinin giderilmesinden, Yurt sayısı vekapasitelerinin artırılmasına, Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerininyaygınlaştırılmasından, Bölgenin sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline getirilmesine; Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı ve yaşam kalitelerinin artırılmasından, Sosyal içerme projelerinin uygulanmasına; Bölgenin kültür varlıkları envanterlerinin çıkarılmasından, Spor altyapısının geliştirilmesine; Bölgedeki STK'ların beşeri gelişimlerinin desteklenmesinden, Çiftçi örgütlerine eğitim programlarının düzenlenmesine kadar bir çok alanda önemli ve vizyonertedbirler tasarlanmıştır.

  

Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı’nın 2014 yılı çalışmaları değerlendirildiğinde, bahsi geçen 5 ana eksen altında, bölge genelinde 2milyar 18 milyon Türk Lirası değerinde (eski parayla 2 katrilyon 18 trilyon)477 adet projenin uygulanmasına başlanmıştır. Aynı şekilde DOKAP EylemPlanı kapsamında 2015 yılının ilk çeyreğinde 477 projeye plan dahilinde eklemeler yapılarak bölge genelinde yürütülen proje sayısı 520 ye yükselmiştir

 

 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DOKAP Eylem Planı kapsamında iki ana görev unsurunu ifa etmekle sorumludur. Bunlardan birincisi, 642 sayılı KHK da belirtildiği şekli ile DOKAP Eylem Planını bütün olarak izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinden sorumlu olmasıdır. Bu çerçevede 2014 yılı ve 2015 yılı ilk çeyreği bazında Eylem Planı kapsamında sorumluolan tüm kurum ve kuruluşların faaliyetleri izlenmiş ve raporlama çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. DOKAP İdaresi’nin DOKAP EylemPlanı kapsamında yer alan ikinci ana görev unsuru ise Eylem Planı içerisinde sorumlu kuruluş olarak tayin edildiği eylemlerin uygulanmasını sağlamaktır.

 DOKAP Eylem Planı içerisinde yer alan 128 adet ana eylem tedbirlerinin 40’ı bizzat İdaremiz tarafından hayata geçirilecektir. Söz konusu eylemlerin  hemen hemen tamamına yakını bölge genelinde ilk kez çalışılacak olan konular olup, sorumluluğumuz altındaki eylemlerin projelendirilmesi ile bölgeye önemli değerlerkatacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda DOKAP İdaresi olarak 20 farklı projede çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bölge potansiyellerininDOKAP Eylem Planı ile stratejik kalkınma politikaları merceği altında kalkınma sürecine dahil edilmiş olması, sadece bölge için değil Türkiye içinde önemli bir değer olacaktır.

 

2.BÖLÜM

  DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI VE “YEŞİL YOL”BİLGİLERİ  

 

2.1. Yeşil Yol Nedir?

 

DOKAP Turizm Master Planı kapsamında öngörülen Yeşil Yol Projesi,

      8 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirinebağlayan,

 1.  Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin belirlenen güzergâh boyunca fiziki yapısı iyileştirilmiş bir şekilde seyahat etmesine imkânsağlayan,
 2.  Doğayla bütünleşik bir turizmprojesidir.

 

Bu proje,

 

 1.  Doğa Turizmini arzu eden yerli ve yabancı turistlerin aradıkları doğalortamı Karadeniz’in eşsiz güzellikteki yaylalarında bulmalarınısağlamak,

     2. Turizm alanlarını birbirine bağlayarak turizm potansiyelini artırmakve

     3. Yaylacılık yapan yerel halkın gelir düzeyiniartırmak.

 Yeşil yol hedefe varma adına hızlı ulaşım sağlayacak bir yol değil, aksine çevrenin daha çok algılanmasına imkân veren bir yolculuk aksıdır.

 Bu yol güzergâhı üzerinde belli aralıklarla Turizm Merkezi (33 Adet) ve Kültür Turizmi Koruma Geliştirme Bölgesi (5 Adet) bulunmaktadır. Bu yoltamamlandığında bölgede turizm için yapılacak yeni yatırımlara altyapı oluşturmakhedeflenmiştir. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan yatırımlarla bölge insanlarının kendi yörelerinde istihdam edilebilmesine olanak sağlanacaktır.

 

Bu proje kesinlikle Karadeniz sahil yoluna alternatif değildir.

 Yaylalar arasındaki ulaşımı sahil yolundan bağımsız olacak şekilde sağlamayayöneliktir.

 İyileştirilmesi planlanan güzergâh yaklaşık 2.600 Km uzunluktadır. Ancak bu güzergâhın yaklaşık 1.000 Km’lik kısmı hâlihazırda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan yollardan oluşmaktadır. Geriye kalan 1.600 Kmgüzergâhın yaklaşık 500 Km’lik kısmında yol iyileştirme işlemleri tamamlanmış olup, bundan sonra kalan 1.100 Km’lik kısımda iyileştirme çalışmalarınınyapılması planlanmaktadır.

 

2.2. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Nedir?

 

Doğu Karadeniz illerinde turizm planlama çalışmaları daha önceleri 1990'lı yıllarınbaşlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılmış ve her il için turizm envanteri ve turizmi geliştirme planları hazırlanmıştır. Her ili kendi içinde birbütün olarak gören bu planlarda getirilen kararlar, bölge turizm faaliyetlerinin  tümbölgeyi tek gelişte gezen tur turizminin gelişmesi nedeniyle anlamsız kalmış,muhtelif nedenlerle yapılamamıştır.

 DOKAP BKİ (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı), Doğu Karadeniz illerini, mevcut turizm yapısı nedeniyle bölgeyi bir bütün olarak gören ve değerlendiren tek bir Turizm Master planı yaptırma kararı almıştır. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planını yayınlamışve bu planda da Doğu Karadeniz Turizmini bir bütün olarak yorumlamıştır.

 

Bu doğrultuda 2007-2009 yılları arasında gerek yerel idarelerin istekleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın stratejik yaklaşımları paralelinde Doğu Karadenizillerini bir bütün olarak değerlendiren ve makro düzeyde karar üreten bir planhazırlanmıştır. Ancak bu plan Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan bir plan olmuştur.

 

Artvin, Bayburt ve Samsun illeri, münferit olarak il master planlarını yaptırmışlardır. DOKAP Başkanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığınınuygun görüşleri ile, planlara uygun olarak uygulama yapılabilmesi için yapılan dört ayrı çalışma olan planların bütünleştirilmesi işinin koordinasyon görevini üstlenmiştir. Bu çalışma, beş ili kapsayan ana plana, diğer üç ilin planlarının entegrasyonu olmakla birlikte 8 il için veriler de önemli ölçüde tekrar revizeedilerek güncellenmiştir.

 

Ulaşım yetersizliği mevsim kısalığı ve gezme görmeye dayalı tek tür turizm bölgede turizm sektörünün 

temel sorunlarıdır. 

Doğu Karadeniz turizminde bölgeye turizm amaçlı geliş ayları Temmuz ve Ağustos ayı olarak bilinmekte,

dolayısıyla bu aylardaki yoğun gelişler yatak arzında sorunlara neden  olmaktadır.Gerçekte bölgenin en güzel ayları Temmuz, Ağustos aylarının yanı sıra Mayıs veEylül aylarıdır. (Haziran dağlarda yağışlı ve sisli geçmektedir). Bu sorun bölgedekış turizminin desteklenmesi ile kısmen aşılabilir.

Ulaşım yetersizliği özellikle dağlarda pek çok kaynağın atıl olarak kalmasına neden olmaktadır. Çözüm; bir yandan turist eğilimlerini, diğer yandan değerlendirilebilir kaynakları devreye sokan yeni bir ulaşım planının yapılmasıdır.Bu ulaşım planının adı “Yeşile Yolculuk”, yereldeki adıyla “Yeşil Yol” projesidir

 

  2.3. İmalatların Süreci Nasıl İşliyor?

Güzergâh üzerinde sorumluluk sınıfına göre 2 çeşit yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan yollardır. Bu yollara yeşil yol kapsamında herhangi bir yatırım öngörülmemektedir. Diğer yollar ise Büyükşehir olan illerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer illerde İl Özel İdareleri sorumluluğunda bulunan yollardır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunuhükümleri uyarınca illerdeki Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olmayan yolların bakım-onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyeleri / İl Özel İdarelerine verilmiştir.

Yeşil Yol güzergâhı üzerinde bulunan yolların iyileştirilmesi Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşabilmek ve bölgesel kalkınmayı daha hızlı gerçekleştirmek amacıyla DOKAP İdaresi tarafından bazı kriterler göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyelerinde Büyükşehir Belediyelerine Büyükşehir olmayan illerde İl Özel İdarelerine ödenek transferi yapılarakyapılmaktadır.

Güzergâh üzerinde yer alan yolların iyileştirilmesi için belirli dönemlerde Büyükşehir Belediyeleri / İl Özel İdareleri tarafından DOKAP İdaresine projeteklifleri sunulduktan sonra uygun görülen yol imalat teklifleri yerel yönetimlertarafından yapılmaktadır. DOKAP İdaresi de Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde projelerin seçimlerini yaparak listeleri onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedir. Bakan onayına müteakip projelere ödenek aktarılmaktadır.

 

 2.4. İmalatlar için Kriterler nelerdir?

DOKAP İdaresi proje tekliflerini alırken Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan hedefler ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Usul ve Esaslar çerçevesinde hareket etmektedir.

2014 ve 2015 yıllarında yayımlanan Usul ve Esaslara göre aşağıdaki hükümler öneçıkmaktadır.

 

Projelerde;

 1.  Doğal ve tarihi değerlerin korunması,

      2.    Yerel mimariye ve malzemelere uyumun sağlanması,

      3.    Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,

      4.    Sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi ve

       5.    Çevreye    yönelik   olumsuz   etkilerin   asgari    düzeye   indirilmesi   hususları

 

aranmaktadır.

  

“Doğu Karadeniz Turizm Master Planında öngörüldüğü şekilde “yol yapımı” çalışmaları mevcut yolların standardının yükseltilmesinden ibarettir. Teklif edilenyol projelerinin Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenecek“Yeşil Yol” güzergâhı kapsamında geliştirilmesi ve kapsama çok ihtiyaç bulunmuyorsa yeni yol yapımı işi alınmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde[asgari bir midibüs için güvenli geçiş imkânı vermeyen, yol enine/boyuna eğimi ve kurp yarıçapı gibi parametrelerin standartları sağlayamadığı, zemin şartlarının uygunsuz olduğu (bataklık, kayalık, vb.) ve kamulaştırma ihtiyacı olan kesitlerde] kısmi güzergâh değişikliği teklifi Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekçeli rapora bağlanmak kaydıyla sunulabilir.”

 “Yol yapımına ilişkin projeler çevreye yönelik olumsuz etkiler asgari düzeye indirilecek şekilde planlanacak ve uygulanacaktır. Projelerde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Tasarım El Kitabında yer verilen Karayolları Geometrik Standartlarına göre iki şeritli yollardan 3. sınıf yol standardına uyulması, coğrafi koşullar ve arazinin topoğrafik yapısı nedeniyle bu standardın uygulanamayacağı veya uygulanmasının yüksek maliyet gerektirdiği yerlerde ise yine aynı Karayolları Geometrik Standartlarına göre iki şeritli yollardan 4. sınıf yol standardının uygulanması esastır.(En düşük standart)”

 

“Yol çalışmalarında satıh kaplaması; yolun yer aldığı yükseklik ve iklim şartları, kullanım süresi ve yoğunluğu, malzeme taşıma giderleri ve yolcu güven vekonfor seviyesi gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.”

 “Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekli etütler (jeolojik-jeoteknik etüt, hidrolojik etüt, çığ etüdü vb.) ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış, gerekli tümizinler (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüvb.) alınmış olmalıdır. Bu şekilde etüt, proje veya izinlerin teklif formuna eklenmesi Uygulayıcı kuruluş tarafından yapılır. Söz konusu belgeleri eksik olan ve uygunolmayan projeler desteklenmez.”

 

2.5. Sonuç

 

 1.    Yeşil Yol İmalatı ile ilgili teklifler yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır.

  2.    İmalatı yapılacak yol ile ilgili izinlerin alınması Büyükşehir Belediyeleri / İl Özel İdareleri tarafından sağlanmaktadır.

  3.    Yeşil Yol İmalatı hiçbir şekilde yeni yol açılması demek değildir. Arazide mevcut olan yolların standartlarının iyileştirilmesinden ibarettir. Söz konusu yollar DOKAP İdaresi tarafından finanse edilmektedir.

 4.    Yeşil Yol ile ilgili her türlü imalatlarda başta koruma-kullanma dengesi olmak üzere çevre duyarlılığı DOKAP İdaresi tarafından titizlikle gözetilmektedir. Bu kapsamda çevre duyarlılığı adına en düşük standartlardaki, imalata dahi sıcak bakılmaktadır.

       Yolun kaplama cinsi yerel yönetimlerin görüş ve teklifleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

 5.   Yeşile yolculuk kavramı Doğu Karadeniz dağlarının gezilip görülmesini yönlendiren bir turist akımı olarak değerlendirilmelidir. “İpek Yolu” veya “Mavi Yolculuk” kavramları tek bir güzergâha bağlı olmadığı gibi ‘’Yeşile Yolculuk’’ da sadece planda önerilen yol         ağına bağımlı değildir. Yol ağı sadece yönlendirici niteliktedir. Bölgeyi ziyaret edecek turlar veya münferitçiler (özel otosu ile gelenler) ulaşım ağındaki herhangi bir yolu tercih edebilirler.

 6.   Yeşil Yol Projesinin de içerisinde yer aldığı DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında çevre hassasiyetiyle ilgili birçok husus bulunmaktadır.

 7.   DOKAP Eylem Planında;

 a.    Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan mimari projelerin hazırlanması,

 b.    Yine yaylalarda Turizm Merkezlerinin imar planlamaları çalışmalarına,

 c.    Bölgenin, turizm gelişimine bağlı farklı alanlardaki potansiyelini değerlendiren etüt-proje çalışmalarından,

 d.    Milli Park projelerinin ivedilikle tamamlanmasına, biyokaçakçılıkla etkin mücadeleden, / ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projelerinin tamamlanmasına,

 e.    Bölgedeki potansiyel organik havzaların tespit edilmesinden, / meraların ıslah ihtiyaçlarının belirlenerek sürdürülebilir yönetimlerinin sağlanmasına,

 f.     Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasından, düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışmalarına ve

 g.    Alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin araştırılmasına kadar/

 çevresel hassasiyetlerin önemle vurgulandığı eylem adımları yer almaktadır.

 

Eylem Planının eksen bazlı hedeflerinde; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu en önemli zenginlik olan biyolojik çeşitlilik korunağı ve bu zenginliğin ekonomiye kazandırılması için gerekli çalışmalara hız verileceği ifade edilmektedir.

 

 Bugün Yeşil Yol projesi;

  

-           Bu yol yeni bir yol yapma değildir, yeşile yolculuk projesidir.

 

-       Eski yolu, yani var olan yolu ıslah etmek, iyileştirmek, işaretlemektir.

 

 -     Yöresel mimarinin olmadığı bir yapılaşma yerine Planlı, programlı ve düzenli bir yerleşim öngörmektir.

 Turizm Master Planı ve bir parçası olan Yeşile Yolculuk, Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu eşsiz güzelliklere değer katacak bir projedir.

  

Yeşile Yolculuk yani Yeşil Yol ile:

  

 1.  Kontrollü, planlı ve doğaya saygılı yol güzergâhı oluşturulacak,

      2.    Yaylalardaki yapılaşmaya bir düzen getirilerek doğayla bütünleşmişolacak,

      3.    Kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm sağlanacak,

       4.    Turizm merkezi ilan edilen yerlerde çevre düzeni, nazım veuygulama imar planları hazırlanacak,

      5.    Çirkin yapı görüntüleri iyileştirilecek,

       6.    Doğaya saygılı, doğayla bütünleşmiş mini ahşap konaklama yerleriyapılacak,

        7.    Lezzet Durakları yapılacak,

        8.    Doğa hem korunacak hem de kullanılacaktır.

 

 3. BÖLÜM

  

DOKAP BÖLGESİ TURİZM MERKEZLERİ (TM) VE KÜLTÜR TURİZMKORUMA GELİŞİM BÖLGELERİ(KTKGB)

 

İL

ADI

Artvin (2)

1.  KaçkarTM

2.  KafkasörKTKGB

Bayburt(1)

1.  Kop DağıTM

 

Giresun (4)

1.  AksuTM

2.  Bulancak Bektaş YaylasıTM

3.  Kümbet YaylasıTM

4.  Yavuzkemal YaylasıTM

 

Gümüşhane(3)

1.  Çakırgöl Kış SporlarıTM

2.  Süleymaniye Kış SporlarıTM

3.  ZiganaTM

 

 

 

Ordu (8)

1.  Akkuş Argın YaylasıTM

2.  Aybastı Perşembe YaylasıTM

3.  Aybastı Toygar KabaktepeTM

4.  BolamanKTKGB

5.  Çambaşı YaylasıTM

6.  Mesudiye Keyfalan YaylasıTM

7.  Mesudiye Yeşilce-Topçam YaylalarıTM

8.  Fatsa-ÇerkezlerTM

 

 

Rize (6)

1.  AnzerKTKGB

2.  AnzerTM

3.  Çamlıhemşin Ayder KaplıcasıTM

4.  Çamlıhemşin AyderKTKGB

5.  Çayeli TM(Kuspa)

6.  İkizdere Ovit Dağı KışTM

 

 

 

Samsun (7)

1.  19 MayısTM

2.  AyvacıkKTKGB

3.  Bafra KolayTM

4.  Havza 25 Mayıs TermalTM

5.  Havza Mevcut Kaplıca TermalTM

6.  Ladik Akdağ Kış SporlarıTM

7.  VezirköprüTM

 

 

 

Trabzon (7)

1.  Akçaabat KaradağTM

2.  Araklı Pazarcık YaylasıTM

3.  AraklıTM

4.  Araklı Yeşilyurt Yılantaş YaylasıTM

5.  Sis DağıTM

6.  Maçka ŞolmaTM

7.  Tonya Armutlu Gümüşhane Kürtün ErikbeliTM

 

 

4. BÖLÜM

 DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL YOL PROJESİNİN DİĞER SEKTÖRLER İLE ETKİLEŞİMİ VE SOSYAL, KÜLTÜRELVE EKONOMİK ETKİ ANALİZİ

  4.1. Genel Bilgi

 Kaynakların, etkili ve verimli kullanılması, yerel dinamiklerin ve fırsatların doğru değerlendirilmesi, bu yolla bölgesel kalkınmanın yurt sathına yayılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması bölgesel politikaların temel hedef ve stratejileridir. Bu doğrultuda bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelikve hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)” belgesinin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûnkalkınmış bir Türkiye” olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahınülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ileülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bahsi geçen amaçlara ulaşmak adına ortaya konan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, buyörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişmeve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.

 

Doğu Karadeniz Projesini hayata geçirme adına 2014-2018 yılları arasını kapsayan DOKAP Eylem Planı 30.12.2014 tarihinde yürürlüğe konmuş, DOKAP Eylem Planı’nın koordinasyonunu sağlamak amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşekkül ettirilmiştir. DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilentüm analizler sonucunda bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesivizyonu benimsenmiş olup bu çerçevede bölgenin kalkınmasında temel esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

 •  Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır.

 

 •  Toplumsal    diyalog    ve    katılımcılık     güçlendirilerek,   toplumsal   katkı    ve sahiplenmenin sağlanması esastır.

 

 

 •  İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır.
 •  Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir siviltoplum gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlevgörecektir.

 

 

 

 •  Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık,verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esastır.

 

 

 

 •  Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politikaoluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi esasolacaktır.

 

 

 

 •  Politikalar     oluşturulurken    kaynak     kısıtı     göz     önünde    bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır.

 

 

 

 •  Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır.

 

 

 

 •  Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılandeğerler çerçevesinde güçlendirilmesi esastır.

 

 

 

Bu temel esaslar çerçevesinde DOKAP Eylem Planı ile bölgenin önemli potansiyeliolan turizm alanında önemli gelişmelerin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda sağlanacak katma değer ile bölgenin ekonomik refah düzeyi artırılacak ve ülke kalkınmasına azami ölçüde katkı sağlanacaktır. Eylem Planı kapsamında ekonomik iyileşmenin bir diğer ayağı olan ticaret ile ilgili de önemli adımlarınatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tarım başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen üretimin bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Ekonomik alanda yaşanacak olan gelişme sosyal alandaki gelişmeyi de tetikleyecektir. Özellikle göç ve yeni istihdam alanı  oluşturma konusunda yaşanan kısıtlılıklar, Eylem Planının ekonomik ve sosyal alanda hedeflediği adımlarla azami ölçüde giderilmeye çalışılacaktır.

 

 

 

Doğu Karadeniz bölgesinin yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşması için ortaya konulacak olan stratejilerin belirlenmesinde bölge gerçekleri önemli yertutmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesi gelişim unsurları yönünden bir takımkısıtlılıklara sahiptir. Örneğin göç bu kısıtlılıkların başında gösterilebilir. Bölge uzun yıllar dışarı yönlü göç hareketine maruz kalmıştır. Bu durumun en belirgin özellikleri miras yoluyla parçalanmış arazi yapısının istenilen ekonomik değeresahip olamaması, bölgenin önemli geçim kaynağı olan tarım ürünlerinde arzu edilen gelişim düzeyinin yakalanamaması, bölgenin sahip olduğu coğrafikısıtlılıkların yeni istihdam alanları oluşturacak sanayi kollarının gelişimine engel olmasıdır. Ayrıca arazi stokunda yaşanan sorunlar bölgenin sanayi odaklı gelişimine engel teşkil etmektedir.

 

 

 

Doğu Karadeniz bölgesinin sahip olduğu kısıtlılıklar, ortaya konulacak kalkınma politikalarının çok yönlü karma sistemler şeklinde tasarlanmasını zorunlu kılmıştır.Örneğin başat sektör olarak belirlenen turizmin istenilen düzeyde gelişim göstermesi diğer sektörlerin gelişim düzeyleri ile (tarım, ulaştırma vb.) doğrudan ilişkilidir.

 

 

 

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde bölge kalkınmasının lokomotifi olarak belirlenen turizmin geliştirilmesinde birçok etmenin etkili olduğu görülmektedir. Son zamanlarda kamuoyunda geniş yer bulan “Yeşil Yol Projesinin” turizm vedolayısıyla bölge kalkınmasının tek unsuru olarak değerlendirilmesi ortaya konan genel kalkınma politikalarının tam anlamıyla değerlendirmeye alınmadığını göstermektedir. “Yeşil Yol Projesi” Doğu Karadeniz Projesi ve Doğu KaradenizProjesi dahilinde ortaya konan Doğu Karadeniz Turizm Master Planının bileşenlerinden sadece birisidir. Bölge kalkınması için çekirdek sektör olarak belirlenen turizmin gelişim göstermesi (turizm sektörünün belirlenmesinde bölge kısıtlılıklarının önemli etkileri olmuştur) bölge kalkınmasının göstergeleri olan makro ölçekteki hedeflere ulaşmada önemli rol oynayacaktır. Konu bu çerçevedeele alındığında turizm sektöründe elde edilecek gelişimler başta diğer iktisadi sektörler olan tarım, ulaştırma ve lojistik ile sosyal sektörlerde de (istihdam, işgücüne katılım oranı ve demografik hareketlilikler vb.) önemli gelişmelerin yaşanmasına olanak sağlayacaktır. Bu nedenledir ki DOKAP Eylem Planıkapsamında 5 ana eksen üzerinde 128 adet ana eylem ve bu 128 adet ana eylemin altında 325 adet alt eylem adımı tasarlanmıştır. Tasarlanan eylem adımlarıincelendiğinde turizm ile birlikte diğer tüm sektörlerinde en az turizm kadar ağırlıklı olarak ele alındığı görülmektedir. Bu durum tüm sektörlerin birbirinekatkı sağlayarak entegre biçimde bölge kalkınmasına üst düzeyde katkı sağlaması amacıyla oluşturulmuştur.

 

 

 

 

 

Yukarıda bahsedilen entegre bölgesel kalkınma politikalarının sektörler arası etkileşimini göstermek amacıyla, konu Turizm Mater Planı odağında ele alınmışve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 

 

Yukarıdaki bölümde de bahsedildiği gibi Ulaşım yetersizliği, mevsim kısalığı ve gezme görmeye dayalı tek tür turizm bölgede turizm sektörünün temelsorunlarıdır. Bu sorunlardan ilki olan ulaşım yetersizliğine bağlı olarak Doğu Karadeniz Bölgesinin özellikle dağlardaki pek çok kaynağı atıl hale geldiği ve busoruna çözme adına; bir yandan turist eğilimlerini, diğer yandan değerlendirilebilir kaynakları devreye sokan yeni bir ulaşım planının yani “Yeşile Yolculuk” yereldekiadıyla “Yeşil Yol” projesinin yapılmasının elzem olduğu da yine yukardaki bölümde ifade edilmişti.

 

 

 

2010 yılında hazırlanan ve 5 ili (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane) kapsayan Turizm Master Planı ile Yeşil Yol imalatları başlatılmış ve 2013 yılınaKültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleri ile sürdürülmüştür. 2013 yılında mevcut 5ile diğer 3 il de (Samsun, Artvin ve Bayburt) dahil edilerek 8 ilin turizm masterplanı bütünleştirme çalışması DOKAP İdaresi tarafından başlatılmış ve sonaşamasına getirilmiştir. 2013 yılında Yeşil Yol uygulamaları Kalkınma Bakanlığı’nınYatırımları Hızlandırma ödeneğinden uygulayıcı kuruluşların finanse etmesi ilegerçekleştirilmiştir. 2014 yılından itibaren ise DOKAP İdaresi yatırım programına “Turizm Master Planı Uygulamaları” projesi adı altında tahsis edilen ödenek ileYeşil Yol uygulamalarını finanse etmektedir.

 

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile 15 yıl sonunda planlama hedefi bölgenin yıllık 1.275.000 turisti ağırlaması ve bu turistlere 8.151.000 geceleme imkânısunacak şekilde donatılmasıdır. Bu rakamlar sadece turizm maksadıyla bölgeyegelenleri kapsamakta olup iş amaçlı gelişler hariç tutulmuştur.

 

  

 

4.2.       Kamu Yatırımları

 

 

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi bölgenin atıl kaynaklarını devreye sokan Yeşil Yol projesi ile aşağıdaki ekonomik büyüklüklerin oluşması beklenmektedir. Yeşil Yol imalatlarının 2018 yılına kadar tamamlanması ve yol imalatları ile turizmmerkezlerine yapılacak yatırımlar için bölgeye kaynak aktarılması planlanmaktadır.

 

 

 

4.3.       Doğu Karadeniz Turizm Master Planı İle Oluşacak Ekonomik Büyüklükler

 

4.3.1.   İstihdam Büyüklükleri

 

 

 

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile Bölgeye gelecek yıllık 8.151.000 (sekiz milyon yüz elli bir bin) geceleme talebinin % 25 yıllık doluluk ortalaması ile gerektireceği yatak talebi yaklaşık 89.326’dır.

 

 

 

Bölgede günümüzde mevcut toplam yatak 16.524'ü turizm, 17.388'i belediye belgeli olmak kaydı ile 33.912'dir.

 

 

 

Sonuç olarak turizm master planın gerçekleşmesi ile sadece turizme hitap edecek ilave yatak sayısı 55.414 olarak hesaplanmaktadır.

 

 

 

Ek İstihdam

 

 • Yatak başına 0.20 personel varsayımı ile                        11.083
 • Ticaret ve hizmetler sektörü ek istihdam (takribi)               4.000

 

Ara Toplam                         15.083

 

 • Çarpan katsayısı İstihdamı (x5)                                       75.415

 

Buradan hareketle Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile 15 yıl sonunda bölgede 75.415 ek istihdam ihtiyacı doğacağı beklenmektedir

 

 

 

 4.3.2.   Ekonomik Büyüklükleri

 

4.3.2.1. İnşaat İşleri

 

 İlave yatak sayısı olan 55.414 tesisin bölgeye getireceği ek ekonomik değerler aşağıda özetlenmiştir. Planlama dönemi boyunca;

 

         · Yatak başına 25 m² kapalı alan varsayımı ile 1.385.350 m² (bir milyon üçyüz seksen beş bin üç yüz elli metrekare) inşaat

 

         · 1.000 TL/m² inşaat maliyeti ile 1.385.350.000 TL (bir milyar üç yüzseksen beş milyon üç yüz elli bin lira) inşaat cirosu 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.  Gıda Temini

 

Projenin bölge içinden temin edilebilecek yıllık gıda talebi ve bugünün birim fiyatlarıyla oluşturacağı ekonomik büyüklükler aşağıda hesaplanmıştır.

 

  

 

a)    Süt, 0,25 litre/kişi/gün = 2.037.750 litre (iki milyon otuz yedi bin yedi yüz elli litre)

 

b)    Peynir 30 gr/kişi/gün = 245 ton

 

c)    Tereyağı 30 gram/kişi/gün = 245 ton

 

d)    Bal, reçel,30 gram/kişi/gün = 245 ton

 

e)    Ekmek 0,75 ekmek/kişi/gün = 6.113.250 adet (altı milyon yüz on üç bin iki yüz elli adet)

 

f)     Alabalık (1/2 balık/ kişi/gün) = 4.075.500 adet (dört milyon yetmiş beş bin beş yüz adet)

 

g)    Deniz balığı( ¼ balık /kişi/gün) = 2.037.750 adet (iki milyon otuz yedi bin yedi yüz elli adet)

 

h)   Şişe suyu 1 litre/kişi/gün = 8.151.000 adet (1 litrelik şişe) (sekiz milyon yüz elli bir bin adet)

 

i)     Et 250 gram/ kişi/gün = 2.038 ton

 

j)      Meyve-Sebze-Salata 1 kg/kişi/gün = 8.151 ton

 

k)    Yumurta ½ yumurta/kişi/gün = 4.075.500 adet (dört milyon yetmiş beş bin beş yüz adet)

 

l)     Tavuk 1/6 tavuk/ kişi/gün = 1.358.500 adet (bir milyon üç yüz elli sekiz bin beş yüz adet)

 

 

 

tüketilmesi öngörülmektedir.

 

  Sonuç olarak:

 

Bu yatırım projelerinin gerçekleşmesiyle, doğanın korunarak kullanılmasına, bölgenin kalkınmasına, istihdamın artmasına, yaşamstandardının yükselmesine, göçün                                  engellenmesine, bölgeler arasındaki sosyal kültürel ekonomik ve gelişmişlik düzeyi farklılıklarının giderilmesine, bölge kültürelzenginliğinin korunmasına, turizmmerkezlerinde doğaya saygılı sosyal yaşam alanlarının oluşmasına ve ekonomik büyüklüğün artmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir

Kamu Oyuna Saygıyla Duyurulur"

 

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Pazar'daki Taş ocakları mahkeme kararıyla durduruldu.

Pazar'daki Taş ocakları mahkeme kararıyla durduruldu.

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık