Ana Sayfa Yerel Siyaset Rize Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeleri CHP'ye geçiyor.

Rize Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeleri CHP'ye geçiyor.

Sadet Partisinde Rize Belediyesine Meclis Üyesi olarak girip daha sonra istifa ederek bağımsız olan Ahmet İlkbahar ve M.Mustafa Mahmutoğlu CHP'ye geçiyor..

Giriş Tarihi: 29 Mart 2015 Pazar 20:53
Rize Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeleri CHP'ye geçiyor.

MESUT RA­KI­CI’nın Rize İl Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la adeta atağa kal­kan CHP tam 38 yıl sonra Rize Be­le­di­ye­sin’de Mec­lis üye­li­ği­ne sahip olu­yor
Zira 30 Mart 2014 ta­ri­hin­de ya­pı­lan yerel se­çim­ler so­nu­cun­da kısa ismi SP olan Sa­adet Par­ti­sin’den Rize Be­le­di­ye­si­ne mec­lis üyesi ola­rak se­çi­le­rek dik­kat çeken isim­ler­den M.MUS­TA­FA MAH­MU­TOĞ­LU ve AHMET İLK­BA­HAR’ın yarın CHP’ye ka­tı­la­cak­la­rı öğ­re­nil­di.
Ana Mu­ha­le­fet Par­ti­si CHP’ye ka­tıl­ma­la­rı an me­se­le­si olan M.MUS­TA­FA MAH­MUT OĞLU ve AHMET İLK­BA­HAR se­çil­dik­le­ri SP’den yıl ba­şın­da is­ti­fa ede­rek ba­ğım­sız kal­mış­lar­dı.
Tam 38 yıl sonra Rize Be­le­di­ye­sin’de Mec­lis üyesi bu­lun­ma­sın­da katkı ve rolü olan MAH­MU­TOĞ­LU ve İLK­BA­HAR bir ön­ce­ki dö­nem­de’de ANAP ve DYP’den Rize Be­le­di­ye­si mec­lis üye­li­ği yap­mış­lar­dı.
Şu an CHP Genel Baş­kan yar­dım­cı­sı olan PROF.DR.MEH­MET BE­KA­ROĞ­LU’nun Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu 30 Mart 2014 ta­ri­hin­de­ki se­çim­ler­de SP 23 Bin oy ile se­çi­mi ka­za­nan AKP’nin ar­dın­dan ikin­ci parti olmuş ve 3 Be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği­de ka­zan­ma­yı ba­şar­mış­tı.
MAH­MU­TOĞ­LU ve İLK­BA­HAR’ın dı­şın­da SP’den Rize Be­le­di­ye mec­lis üyesi se­çi­len AV. MU­HAM­MET KAÇAR SP adına fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­re­ce­ği ve Par­ti­sin’den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­nı tek­rar ifade etti.
M.MUS­TA­FA MAH­MU­TOĞ­LU ve AHMET İLK­BA­HAR’ın SP’den ay­rı­la­rak önce ba­ğım­sız sonra da CHP’ye ka­tıl­ma­la­rı­na MEH­MET BE­KA­ROĞ­LU’nun büyük rolü ol­du­ğu­da iddia edi­li­yor.
AKP’li PROF.DR.REŞAT KASAP’ın Baş­kan ol­du­ğu Rize Be­le­di­ye­sin’de 22 AKP’li, 1 SP ve 2’de CHP’li üye Mec­lis­de bun­dan sonra yer almış ola­cak.
Anım­sa­na­ca­ğı gibi 1977’de CHP Rize’de Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı Mer­hum ÖMER BAYAR ve ekibi ile bir­lik­te ka­zan­mış ve odö­nem­de de Rize Be­le­di­ye­sin­de 15 CHP’li üye Mec­li­se se­çil­me­yi ba­şar­mış­tı.
12 Eylül 1980 dar­be­si ile Rize’nin CHP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı ÖMER BAYAR ve tüm mec­lis üye­le­ri gö­rev­le­rin­den alın­mış ve yer­le­ri­ne­de atama ola­rak gö­rev­len­dir­me ya­pıl­mış­tı.
Böy­le­ce CHP tam 38 yıl sonra Rize Be­le­di­ye­sin’de fa­ali­yet gös­te­re­rek bu­ra­da aktif si­ya­set yapma ola­na­ğı bul­muş ola­cak.
CHP’NİN RİZE İL GENEL MECLİSİNDE İSE SA­DE­CE (3)ÜYESİ BU­LU­NU­YOR…
Bu arada top­lam 30 üye’den olu­şan şu anki Rize İl Genel Mec­li­sin­de 27 AKP ‘li üyeye kar­şın CHP’nin sa­de­ce 3 üyesi bu­lu­nu­yor.
30 Mart 2014 ta­ri­hin­de ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de Ana Mu­ha­le­fet Par­ti­si CHP başta Pazar, Ar­de­şen ve Fındıklı İlçe­le­rin’den 1’er İl Genel Mec­lis üyesi çı­ka­ra­bil­miş­le­rdi.

Haber :FAİK BAKOĞLU

Zümrüt Rize Gazetesi

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık